توضیحات

اسپورگون Sporgon

نام : procloraz _ manganese _ chloride 50% wp

مورد مصرف : پوسیدگی خشک قارچ خوراکی

اسپورگون
خواص بيولوژيكي : پروكلراز قارچكشي از گروه ايميدازول است كه بصورت حفاظتي و ريشه كني عمل مي كند . طرز تاثير آن جلوگيري از بيوسنتز ارگوسترول قارچ عامل بيماري است .
مورد مصرف و محل آزمايش : اسپورگون با مقدار مصرف 9/0 گرم / مترمربع براي كنترل بيماري پوسيدگي خشك با عامل قارچ Verticillium fungicola در واحدهاي پرورش قارچ خوراكي آزمايش و به ثبت رسيده است .
موارد عدم مصرف : جز در موارد ذكر شده در فوق از مصرف آن خودداري شود .
توجه : تحت نظر متخصصين گياهپزشك مصرف شود .
طرز مصرف : به ازاي هر كيسه كمپوست 250- 200 ميلي ليتر محلول سمي توصيه مي شود . ابتدا مخزن سمپاش را تا نيمه از آب پر نمائيد سپس سم را به مقدار توصيه شده درون مخزن ريخته و خوب هم بزنيد سپس بقيه آب مورد نياز را به آن بيافزاييد تا غلظت مورد نظر حاصل شود . توصيه مي شود از سمپاش پشتي تلمبه اي استفاده شود .
مقدار مصرف : 9/0 گرم در هر متر مربع
زمان مصرف : بهترين زمان مصرف 10- 7 روز پس از دادن خاك پوششي يك نوبت در يك دوره پرورش قارچ خوراكي است .
احتياطات ضروري : هنگام سمپاشي ازتماس پوست وچشم ها با محلول سم خودداري كنيد.از وسايل استحفاظي لازم ، لباس كار، دستكش، چكمه ، عينك و ماسك استفاده كنيد . بخارات حاصل از سم را استنشاق ننمائيد .درزمان سمپاشي ازخوردن ، آشاميدن و كشيدن سيگار اجتناب كنيد.بعد ازسمپاشي قسمت هاي آلوده بدن را با صابون و آب كافي شستشو دهيد . سم را درظرف اصلي با در بسته ، دور ازمواد غذايي انسان و خوراك دام و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد. . ظروف خالي سم پس از سه بار شستشو سوراخ شده و دور از منابع آبهاي زيرزميني معدوم و در محل هاي مناسب مدفون گردد .
حمل ونقل : حمل و نقل اين سم بايستي طبق مقررات بين المللي مواد خطرناك صورت پذيرد .
سميت براي محيط زيست : آزمايشات مختلف نشان داده كه ماده موثر قارچكش اسپورگون ، روي زنبورعسل نسبتاَ بي خطر، براي پرندگان بزرگ مثل اُردك هاي وحشي و تعدادي از بند پايان مفيد مثل زنبور پارازيت سميت كمتري دارد و در مقادير توصيه شده روي كرم هاي خاكي تاثيري ندارد . براي آبزيان سمي است . دام و طيور را قبل از سمپاشي از محل دور نمائيد . از آلودگي آبهاي آشاميدني ، جاري ، راكد و زير زميني به سم و محلول سمي اكيداَ خودداري نمائيد و از شستشوي دستگاه هاي سمپاشي نزديك رودخانه و آبهاي جاري خودداري كنيد .
علائم مسموميت : بعلت سميت ضعيف اين سم احتمال بروز مسموميت خيلي كم مي باشد . لذا چنانكه در اثر سهل انگاري در مصرف سم مسموميتي رخ داد ، علائم آن سرگيجه ، تهوع و غيره مي باشد كه مداواي معمول در مورد مسمومين انجام و با اورژانس يا پزشك محل خود تماس گرفته و در موقع مراجعه به پزشك حتماَ برچسب و قوطي يا بسته سم را با خود به همراه داشته باشيد .
كمكهاي اوليه و پادزهر: در صورت خورده شدن ، اگر مسموم به هوش باشد ، او را وادار به استفراغ نمائيد . فوراَ به پزشك مراجعه نمائيد . در صورت امكان برچسب روي قوطي سم را نشان دهيد . توصيه مي شود شستشوي معده با آب و ذغال طبي انجام گيرد .
اين سم پادزهر خاصي ندارد و در صورت مسموميت به پزشك مراجعه گردد .
توجه : دستورات فوق كلي بوده و بستگي به شرايط محلي و امكانات دارد .