توضیحات

افوریا Eforia

نام : تیامتوکسام +لامبدا سای هالوترین 247 سوسپانسیون
مورد مصرف : سفید بالک خیار ، سن سبز پسته
تیامتوکسام + لامبدا سای هلوترین 24/7% سوسپانسیون
حاوی 141 گرم ماده موثره تیامتوکسام و 106 گرم لامبدا سای هالوترین در لیتر .
حشره کشی سیستمیک ، با خاصیت تماسی و گوارشی

افوریا حشره کشی سیستمیک ، با خاصیت تماسی و گوارشی که برای کنترل آفات مکنده در خیار و سنهای زیان آور
پسته توصیه می شود . افوریا از ترکیب دو ماده موثره : تیامتوکسام از گروه IRAC:A-4 خانواده نئونیکوتینوئیدها
Neonicotinoides و لامبدا سای هالوترین متعلق به گروه پایرتیروئیدها و از لحاظ نحوه تاثیر متعلق به گروه IRAC:3A
است .
به منظور جلوگیری از بروز مقاومت (Insect Resistance Management =IRM) توصیه می شود در تناوب شیمیایی از
سمومی مصرف شود که از نئونیکوتینوئید ها نباشند .

موارد مصرف :
1-آفت سفیدبالک ها در محصول خیار گلخانه ای :300میلی لیتر در هکتار ( با توجه به آستانه اقتصادی موثر بر حشرات بالغ و پوره عسلک
2- سن سبز در محصول پسته : 300 میلی لیتر در هزار لیتر آب ( زمانیکه جمعیت آفت به آستانه اقتصادی باشد . موثر بر پوره و سن بالغ
افوریا برای زنبور عسل خطرناک است . توصیه می گردد هنگام فعالیت زنبورعسل سمپاشی صورت نگیرد .