توضیحات

مقاوم به بیماری‌های پژمردگی باکتریایی فوزاریوم، سفیدک پودری، آتشک و شانکر، متحمل به خشکی و تنش‌های دمایی

بسیار پربار، حفظ باردهی و کیفیت میوه در شرایط آب و هوایی گوناگون

رنگ میوه سیاه براق با وزنی بین ۲۰۰ – ۱۵۰ گرم

شروع برداشت ۶۰ – ۷۰ روز بعد از کشت نشا

میوه کشیده با ضخامت متوسط

بسته بندی:

پاکت ۵۰۰۰ دانه‌ای (۲۰ گرم)