توضیحات

بذر خیار درختی داتیس در بین سایر ارقام گلخانه ای خیار در گروه واریته های پرگل دسته بندی شده و علت آن تشکیل ۶-۵ میوه در هر بند می باشد.

بذر خیار درختی داتیس سازگاری ویژه ای در شرایط آب و هوایی گرم دارد و می توان گفت این واریته در مناطقی از کشور که دارای آب و هوای گرم می باشند بهترین انتخاب است.

بذر خیار داتیس
رقم پر گل، زود رس و با عملکرد بالا
میوه قلمی، شیاردار و با رنگ سبز تیره
مناسب کشت در تمامی شرایط دمایی
دارای بوته خود هرس(جلوگیری از رشد شاخه جانبی)
دارای میوه ای به طول ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر وظاهری شیاردار
بذر خیار درختی داتیس
بذر خیار درختی داتیس به سبب این که یک واریته هیبرید پیشرفته و با خلوص بالا می باشد دارای میوه های یک شکل با یکنواختی بالا در مدل کشت می باشد.

بذر خیار سبز داتیس با توجه به عملکرد بالا، خود هرس بودن و یکنواختی بار در طول کشت دارای قیمتی مناسب بوده و برای گلخانه داران توجیه اقتصادی بالایی دارد.

بذر خیار سبز داتیس
متحمل به ویروس cvyv (زردی رگ برگ خیار)
متحمل به سفیدک پودری
متحمل به ویروس cmv (موزاییک خیار)