توضیحات

بذر خیار شاهین
خیار گلخانه ای شاهین رقمی میان گل محسوب شده و دارای ۲ تا ۳ گل در هر گره می باشد. خیار گلخانه ای شاهین عموما به صورت کشت های قبل از بهار و همچنین کشت های قبل از پاییز می باشد.

خیار شاهین دارای میوه ای به رنگ سبز تیره بوده و میانگین طول میوه به ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر می رسد. به طور کلی نقش تغذیه و همچنین شرایط محیطی مناسب در افزایش طول میوه ی خیار گلخانه ای بسیار تاثیر گذار است. بذر خیار شاهین دارای روندگی بوته نسبتا زیادی بوده و البته کمبود نور و شرایط ابرناکی هوا در این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

بذر خیار شاهین دارای مشخصات زیر است:

رقمی هیبرید
مناسب کشت گلخانه
دارای بوته ی قوی
دارای میوه ای سیلندری
دارای میوه شیاردار و کشیده
خیار گلخانه ای شاهین
خیار گلخانه ای شاهین دارای پوشش برگی زیاد و شاخه های جانبی فراوان می باشد. این مسئله از طرفی سبب مقاومت بهتر رقم در برابر تنش های محیطی گردیده و از طرف دیگر سبب افزایش رطوبت بین بوته ای می گردد. درنتیجه گلخانه دار مجبور به هرس شاخ و برگ های فرعی شده و این کار هزینه ی کارگری را در گلخانه افزایش می دهد. به طور کلی هرس در خیار سبب تنش به بوته گردیده و در عملکرد محصول بسیار تاثیرگذار است.

امروزه اکثر بذرهای جدید خیار گلخانه ای به صورت خود هرس بوده و از شاخه های جانبی کوتاهی برخوردار می باشند و اغلب نیازی به حرص شاخ و برگ ندارند. بذر خیار گلخانه ای شاهین از شرکت سمینیس بوده و در پاکت های ۵۰۰عددی به بازار عرضه می گردد.