توضیحات

بذر خیار گلخانه ای شهاب

خیار گلخانه ای شهاب تولید شرکت نیکرسون و محصول کشور هلند می باشد.

خیار شهاب دارای بوته نسبتا قوی بوده و دارای ۲ تا ۳ گل در هر بند است، که اصطلاحا میان گل نامیده می شود. میوه خیار شهاب به صورت شیاردار بوده و میانگین طول میوه ۱۷ سانتیمتر می باشد.

بهتر است بذر خیار شهاب در زمان بهار و تابستان مورد کشت قرار گیرد. تحمل پذیری این رقم به سرما کمتر از ارقام تک گل است.

بذر خیار میانگل شهاب
با توجه به اینکه خیار شهاب یک رقم میان گل می باشد، در شرایط مساوی از نظر بازه زمانی با ارقام پرگل در کشت بهاره و تابستانه از عملکرد بالاتری برخوردار است. از طرفی در مواقعی که گیاه با میزان کم نور در گلخانه روبرو می شود مثلا در شرایطی که گلخانه دار به دلیل کاهش دمای گلخانه در تابستان اصطلاحا نور گلخانه را با پاشش موادی بر روی پلاستیک گلخانه کاهش دهد و یا اینکه مصرف آب و مواد غذایی بخصوص نیتروژن در برنامه غذایی زیاد باشد روندگی بوته افزایش یافته و در نتیجه رشد رویشی افزایش می یابد و به دلیل افزایش فواصل میانگره ها از هم، میزان برداشت میوه در طول زمان کاهش می یابد.

بذر خیار شهاب
خیار گلخانه ای شهاب نسبت به بیماری های زیر دارای مقاومت نسبی می باشد:

بیماری های سفیدک پودری
ویروس موزائیک خیار
ویروس موزائیک زردی کدو
ویروس زردی آوند خیار و بیماری جرب نسبتا متحمل می باشد.
البته هر وقت صحبت از تحمل یک رقم به ویروس به میان می آید به این نکته باید توجه کرد که این تحمل به صورت نسبی در مقایسه با ارقام دیگر می باشد. بذر خیار گلخانه ای شهاب در بسته های ۵۰۰ عددی توزیع می گردد .