توضیحات

فلفل قلمی شیرین دیماز (کبابی عنبری).

قابلیت برداشت : 60 – 50 روز پس از انتقال نشاء

شکل میوه : کشیده به طول 20 – 15 سانتی متر

رنگ میوه : سبز روشن و در زمان رسیدگی به رنگ قرمز

طعم میوه : شیرین