توضیحات

بذر گوجه فرنگی نیکرسون

گوجه فرنگی فضای باز

محصول هلند

قوطی 5000 عددی