توضیحات

توپاس ساخت شرکت سینجنتا سوییس، قارچشی سیستمیک از گروه تریازول ها که در مقایسه با سایر قارچ کش های گروه آزول با مقدار بسیار کم تاثیر کاملی در کنترل سفیدک های پودری دارد.
توپاس از طریق برگ جذب و در تمام اندام های گیاه منتشر می شود و با جلوگیری از سنتز ارگوسترول در قارچ ها سبب کنترل بیماری قارچی می شود.
توپاس جهت کنترل سفیدک پودری بر روی میزبان های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
مقدار مصرف برای سفیدک پودری انگور (سطحی، حقیقی) 0.125 لیتر در هزار است و برای سفیدک پودری (سطحی، حقیقی) خیار 0.4 لیتر در هزار می باشد.