توضیحات

لاماردور Lamardor

نام عمومی : تبوکونازول 150گرم برلیتر+پروتیکونازول 250گرم برلیتر

گروه شیمیایی : Triazole+ Triazolinthione

لاماردور قارچکشی با طیف اثر وسیع و موثر در کنترل بیماریهای بذر زی و برخی بیماریهای خاکزی
دو  ماده موثر موجود در ساختمان شیمیایی لاماردور موجب ایجاد تعادل خوب مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در گیاه و در نتیجه تنظیم رشد در گیاه می شود .این قارچکش بعنوان یک ضدعفونی کننده بذر
مورد استفاده قرار میگیرد.
1-لاماردور دارای دو ماده موثر با طیف اثر وسیع ، اثر سیستمیک و دوام اثر طو لانی
2-در صورت شرایط نامطلوب احتمال دارد رشد گیاه به مدت 1 تا 3 روز به تعویق بیافتد ولی تاثیری در قدرت ، ایستادگی و میزان محصول آن ندارد
3-در مقایسه با شاهد درتیمار لاماردور اندازه قطر ساقه دو برابر شده و این امر موجب افزایش گسترش ، قدرت گیاه و بوجود آمدن گیاه قوی و حجیم می گردد.

4-اندازه طول ریشه ها در جذب بهتر آب و تحمل به خشکی تاثیر مثبت دارد.لاماردور با ایجاد ریشه های طویل در گیاه موجب افزایش جذب آب و در نتیجه افزایش تحمل گیاه به خشکی می گردد
5-کاهش مزوکوتیکول ( سلول های حساس به سرما) موجب مقاومت بهتر در برابر حرکت ذرات خاک و در نتیجه تحمل به سرما می شود 6-کاربرد لاماردور موجب افزایش تعداد ساقه ها و پنجه دهی
زودتر در گیاه ودرنتیجه تولید گیاه قوی تر می شود
درایران این قارچکش برای بیماری سیاهک آشکار وپنهان گندم بادز 150 میلی لیتر برای یک تن بذر به ثبت رسیده است.
این قارچکش درسایر کشورها علاوه بر سیاهک آشکار وپنهان برای کنترل فوزاریوم خاکزی ازطریق ضدعفونی با دز 200 تا 250 ملی لیتر برای یک تن بذر توصیه شده است.
بعلاوه روی بیماریهای کفک برفکی (Microdochium nivale ) وسپتوریا (Septoria nodorum ) ازطریق ضدعفونی بذر تاثیر خوبی دارد.
افزایش قطر ساقه گندم : از بذر های ضدعفونی شده با لاماردور ، جوانه های قوی تر همراه با گیاهچه قدرتمند تری بوجود می آید .
افزایش رشد گندم :ضدعفونی با لاماردور باعث ایجاد جوانه های بیشتر ، پنجه زنی زودتر و در نتیجه ایجاد گیاهی قوی تر می شود .
افزایش مقاومت در برابر سرمازدگی : مزوکوتیل حساس ترین قسمت گندم در حال جوانه زنی است که می تواند براحتی توسط جابجایی ذرات خاک در شرایط سرما آسیب ببیند . فقدان
مزوکوتیل درگیاهان ضدعفونی شده با لاماردور باعث افزایش مقاومت گیاه در برابر سرمازدگی می شود .
افزایش مقاومت در برابر خشکی : لاماردور باعث ایجاد ریشه های بلندتری شده و در نتیجه باعث افزایش جذب آب و مقاومت به خشکی می شود