توضیحات

نام : Lufenuron EC 50%
موارد مصرف: کرم سیب , پروانه چوبخوار پسته , پسیل پسته و برگخوار ها در برنج وجالیز

نام عمومی : لوفنورون امولسیون %50
Lufenuron  EC 50%
از گروه بنزوئيل اوره حشره كش و لاروكش (IGR) غير سيستميك با اثر گوارشي و كمي تماسي .
 نحوه اثر : از سنتز کیتین ممانعت کرده و باعث اختلال در پوست اندازی لاروها می گردد.
موارد مصرف : 
کرم سیب در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول به میزان یک در هزار.
 پروانه چوبخوار پسته به میزان 5/1 در هزار

راهنمای مصرف : 
کاربرد آن روی آفاتی که نسبت به ارگانوفسفره ها و پایروتروئیدها مقاوم شده اند موثر است . به میزان 1 در هزار در مناطق کوهستانی برای مبارزه با نسل اول کرم سیب استفاده می شود . برای لاروهای
 Colepterous , Lepidopterous که از برگ تغذیه می کنند بسیار موثر واقع شده است البته لازم به ذکر است که مقداری نیز خاصیت تخم کشی دارد .

ملاحظات زیست محیطی : 
 LD50 برای پستانداران 2000 میلی گرم بر کیلوگرم و برای پرندگان نیز 2000 میلی گرم بر کیلوگرم و LC50 برای ماهی ها 45 تا 73 میلی گرم بر لیتر است