توضیحات

مورد مصرف : برای سفیدک های داخلی انگور بکار می رود و مقدار مصرف آن 5/2-2 کیلو در هکتار و دارای دوره کارنس پایین که تقریبا برای سبزیجات و صیفی 14-7 روز و برای باغات 14-8 روز می باشد.