توضیحات

انواع بذرهای فضای باز وگلخانه ای جهت کشت درمناطق مختلف کشورموجود می باشد.