توضیحات

بذر گوجه فرنگی هیبرید های پیل ۳۰۳ :

Hyb Hypeel ۳۰۳ tomato seed

تولید ۲۰۱۵

هر پاکت محتوی ۵۰۰۰ عدد می باشد.

گوجه ای‌میان رس
دارای بوته قوی با پوشش برگی مناسب برای جلوگیری از آفتاب سوختگی
میوه بلوکی شکل
وزن میوه ۱۲۰ تا ۱۵۰
ماندگاری مناسب
مناسب برای بازار و ربی
مقاوم به ویروس موزاییک فوزاریوم  ورتیسیلیوم و نماتد
ویژه فضای باز